Мисия:

   201 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” като училище с традиции е призвано да формира високообразовани личности, които да се  реализират в един динамичен, конкурентен и проспериращ свят. Това означава:

·               Да създаде условия за развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците;

·              Да създаде условия за формиране на гражданска позиция и приобщаване към националните и общочовешките ценности;

·               Да осигури пълен курс на задълбочена общообразователна подготовка на учениците, висока обща култура и конкурентна способност за продължаващо обучение;

·               Да създаде условия за формиране на самостоятелност, инициативност, прагматичност и предприемачество в социалната адаптация на личността;

·               Да създаде условия за изграждане на умения за учене през целия живот;

·               Да създаде сигурна среда за учениците и спокойствие за техните родители;

         ·               Училището да се превърне в притегателен център за местната общественост.

 

     Цели:

Това е мястото, където децата израстват като достойни граждани!

Целта е да се развива 201 ОУ като училище от европейски тип, като съчетае традициите с новите глобални образователни тенденции за устойчиво развитие. Учениците да бъдат обучавани от атрактивни, динамични и научно подготвени учители вписващи се в новите образователни тенденции. Преподавателите да могат да реализират и разширяват потенциала си в спокойна и позитивна среда. Родителите да бъдат удовлетворени от качеството на обучението и ефективното изграждане на децата им като личности. Училищното настоятелство да функционира пълноценно и да участва активно в живота научилището. Да се реализира двустранно, непрекъснато и резултатно взаимодействие между 201 ОУ и заобикалящата го среда.

 

     Нашият опит:

          Традиции в образованието – 130 г. история;

          Петнадесетгодишен опит в професионалното обучение по „Стопански мениджмънт” и биотехнологии;

          Член на асоциация „ХЕЛП”;

          Обучение въз основа на договор между “The Collge of North West London” и УНСС-София;

          Завършилите получават английски сертификат, валиден в ЕС;

          Приятна и спокойна екологична среда.

          Декларирано желание за съвместна работа между училището и семейството;


 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg